Náhradní plnění

Jsme poskytovateli náhradního plnění. OSCOM TRADING S.R.O. zaměstnává více než 50 % zaměstananců se zdravotním postižením a splňuje tak podmínky zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a může poskytovat náhradní plnění ve smyslu výše uvedeného zákona

 

CO JE TO NÁDHRADNÍ PLNĚNÍ?

Každá firma s více než 25 zaměstnanci má dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. Při nesplnění této zákonem předepsané skutečnosti musíte jakožto zaměstnavatel odvést ročně do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy za každou osobu, kterou vaše firma nezaměstnává. Čerpat náhradní plnění lze i jinou cestou, a to při odebrání výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. 

 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ A OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Náhradní plnění se vztahuje na veškerý sortiment nabízený naší společností. Ceny zboží se ve vztahu k náhradnímu plnění nemění. Při objednání zboží prosíme o upozornění, že budete uplatňovat náhradní plnění.
 

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ
 

Na faktuře, kterou vystaví naše společnost, je na vaší žádost připojeno čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, že naše společnost splňuje podmínky podle výše uvedeného zákona a je zde zároveň uveden průměrný přepočtený počet invalidních pracovníků námi zaměstnaných.

Potřebujete poradit při uplatnění náhradního plnění? Kontaktuje nás na e-mail info@naradib.com nebo na telefonním čísle 910 127 563


ZÁKON 435/2004 sb.§ 81 


(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, 47) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností 48) nebo obecně prospěšnou společností, 49) nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).
(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).
(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.